6 UMĚLECKÝCH DĚL VE VEŘEJNÉM PROSTORU V ÚSTECKÉM KRAJI

První aktivita zahrnuje 6 uměleckých děl ve veřejném prostoru v Ústeckém kraji zaměřených na fenomén zahradničení a realizovaných ve spolupráci s místními umělci a komunitami a ve spolupráci s místními komunitními a vzdělávacími organizacemi. Umělecká díla v Ústeckém kraji se budou týkat aspektů specifických pro sociální a kulturní situaci v bývalých Sudetech, které jsou definovány jako strukturálně znevýhodněný region s defektními procesy: ekonomická stagnace, zatížené životní prostředí a sociální a kulturní vyloučení. 6 uměleckých děl ve veřejném prostoru vznikne na základě spolupráce pozvaných českých umělců a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, místních komunit a komunitních a vzdělávacích organizací. Cílové skupiny budou záviset na zaměření spolupracujících organizací.

Výběr spolupracujících institucí odráží portfolio cílových skupin, které tvoří studenti uměleckých škol, studenti vysokých škol a akademici, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit (převážně Romové), klienti nízkoprahových klubů, klienti a pracovníci neziskových organizací působících v Ústí nad Labem a klienti s různými formami demence, jejich rodinní příslušníci a jejich pečovatelé. Všechna umělecká díla sdílejí společnou cílovou skupinu: obyvatele lokalit, kde jsou realizována.

Na tvorbě 1 výtvarného díla budou spolupracovat Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Člověk v tísni, Domov Velké Březno a Základní umělecká škola Most, na tvorbě 2 výtvarných děl se bude podílet Dobrovolnické centrum. K formulaci tematického zaměření děl a jejich produkce bude využita strukturovaná metoda vzájemné spolupráce. Konkrétní cílové skupiny a lokality budou definovány na základě diskuzí mezi žadatelem a spolupracujícími organizacemi a následně bude vybrán umělec na základě jeho schopnosti připravit umělecký projekt pro daný kontext. Umělci využijí umělecký výzkum a participativní nebo specifické intervenční strategie k definování konceptu díla a následně umělecké dílo zrealizují ve veřejném prostoru ve spolupráci s žadatelem, spolupracujícími institucemi a místní komunitou. Umělecká díla budou reagovat na celkové téma projektu – problematiku zahradničení ze symbolické perspektivy – a potřeby místní komunity a vybrané lokality. Jak jednotlivá umělecká díla, tak celá část projektu realizovaná v Ústeckém kraji přispěje ke zlepšení kvality života, rozvoji specifických komunit a definování strategií integrace a rozvoje pocitu sounáležitosti a identity místních obyvatel. Umělecká díla využijí zúčastněné organizace k rozšíření komunitních programů.

11 UMĚLECKÝCH DĚL REALIZOVÁNÝCH PRO MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY

Tento výstup tvoří 11 uměleckých děl zaměřených na fenomén zahradničení částečně realizovaných ve spolupráci s Centrem vizuálního umění Skaftfell na východním Islandu (3 díla – 1 realizované místním umělcem a 2 realizované českými umělci pozvanými na rezidenční pobyty) a částečně s umělci ze zahraničí (8 děl), kteří byli pozváni na rezidenční pobyty v Domě umění Ústí nad Labem. Kombinace uměleckých děl vytvořených umělci z 10 zemí na 4 kontinentech umožňuje sledovat zahradnické téma v různých geografických, sociálních a kulturních kontextech a realizovat umělecká díla reagující na místní specifika a zároveň upozorňující na globální dopady environmentálních procesů, s nimiž zahradnictví je přirozeně spojeno.

Umělecká díla připravená zahraničními umělci (kromě Islandu) budou realizována s organizační podporou 8 partnerských institucí (galerie Dowd – SUNY Cortland, Charkovská městská galerie, Kunst Meran Merano Arte, Museum of Fine Arts Split, PRECEDEE Hong Kong, Rotor Center for Contemporary Art v Grazu, Schafhof – Evropské centrum pro umění Horního Bavorska ve Freisingu a The Trinity Session Johannesburg). Tyto instituce byly žadatelem požádány o pomoc s výběrem a komunikací s umělci z jejich zemí. Každý zúčastněný zahraniční umělec (kromě umělce z Islandu) připraví a zrealizuje 1 dílo zaměřené na témata související s tématem zahradničení a využívající strategie participace s komunitami a site-specific intervence. Tento přístup usnadní využití dlouhodobého uměleckého výzkumu a spolupráce mezi jednotlivými umělci a místními cílovými skupinami při realizaci uměleckých děl. Globální témata péče o komunitu a vlastní okolí, trvale udržitelný rozvoj, environmentální a klimatická odpovědnost a sociální angažovanost budou v kontextu projektu nahlíženy z různých úhlů pohledu s cílem vyzdvihnout jak komplexní povahu, tak i nezbytné a přirozené diverzita spojená s rozvojem lidské existence v sociálním prostředí pozdního antropocénu. Zahraniční umělci z 9 zemí 4 kontinentů účastnící se projektu budou při své práci na realizaci uměleckých projektů pozváni na měsíční pobyt do Domu umění Ústí nad Labem. Tyto rezidence zaručí oběh jednotlivých definovaných konceptů a myšlenek v průběhu celého projektu. Umělecká díla vytvořená pozvanými zahraničními umělci budou nakonec prezentována na plánovaných závěrečných mezinárodních skupinových výstavách v Domě umění Ústí nad Labem (společně s díly realizovanými českými umělci) a kontextualizována na plánované mezinárodní konferenci v Ústí nad Labem.