News

Pétursson Finnbogi

Republic Frequencies 2023
instalace, sklo, kov, zvukové frekvence

 

Islandský umělec Finnbogi Pétursson ve své práci důsledně ohledává hranice tradičně chápaného uměleckého díla a otevírá nové možnosti komunikace mezi uměleckým dílem, divákem a okolním světem. Jeho zájem je soustředěn na průzkum zvuků šířících se prostorem v různorodých projevech a formách a jejich zapojování do instalačních celků, které divákům nabízejí mnohovrstevnatý pohled na zdánlivě ustálené procesy vnímání konkrétního prostředí.  Autor přitom vedle uměleckých vyjadřovacích nástrojů často využívá racionální postupy a metody, neboť čerpá inspiraci z oblastí fyziky a především akustiky. Vědecké poznatky ovšem ve struktuře jeho uměleckých realizací sehrávají roli iniciační imanentní materie, ze které následně modeluje nehmotné skulptury propojující dimenze tělesného i mentálního prožitku.

Projekt Republic Frequencies připravený Finnbogi Péturssonem pro výstavu Gardening of Soul tematicky vyrůstá ze zkušeností, které autor načerpal během svého rezidenčního pobytu v Domě umění Ústí nad Labem v červnu roku 2023. Inspirací se mu přitom stala právě tato instituce, respektive její sídlo, které podrobil detailnímu průzkumu soustředěnému na zmapování zvukových frekvencí přítomných v jejích prostorách. Naměřené hodnoty se potom rozhodl vizualizovat v minimalistické instalaci sestavené z nalezených průhledných skleněných trubic odkazujících k bohaté a stále živé tradici sklářské výroby ovlivňující jak charakter kulturních projevů po staletí rozvíjených v příhraničním pásu českých zemí, tak také atmosféru místního přírodního milieu dlouhodobě spoluutvářenou hospodářskými aktivitami úzce provázanými s takto orientovanou průmyslovou výrobou.

Výsledná tvarová kompozice vyrůstá z dynamického řazení různě dlouhých skleněných transparentních trubic, přičemž každá z nich svým rozměrem i vnitřním obvodem určuje, která frekvence se v ní usídlí, přičemž se tak stává jejím vodivým hostitelem. Sestava trubic tedy vizualizuje v prostoru detekované zvukové frekvence a reprezentuje jakousi obrazovou partituru vlnových délek procházejících galerijním prostorem. 

Finnbogi Pétursson tímto způsobem upozorňuje na různé úrovně vnímání vědomě či podvědomě spoluurčující naši orientaci ve světě, který nás obklopuje a jeho sounáležitost s ním. Zvuky, frekvence a amplitudy, ty přirozené, vyrůstající z řádu přírody, ale také ty expanzivní generované lidskými činnostmi, zviditelněné v díle Republic Frequencies prostřednictvím geometrizované instalační struktury autor chápe jako metaforické vyjevování přirozených environmentálních procesů, které čelí neustálému ataku narušování či destrukce. Odevzdání se blízkým i vzdáleným, bouřícím i neslyšným echům proudícím k nám a skrze nás ze zákoutí nekonečné zahrady zvuku před námi rozevírá hloubku a komplexitu světa a my mu pozorně nasloucháme, abychom v mezerách zanikání vypátrali signály trasující smysl lidské existence.