DEVĚT REZIDENCÍ ZAHRANIČNÍCH UMĚLCŮ V DOMĚ UMĚNÍ ÚSTÍ NAD LABEM

Devět rezidencí zahraničních umělců v Domě umění Ústí nad Labem se uskuteční v ateliéru působícím pod Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Jednotlivé rezidence na sebe budou sekvenčně navazovat a budou se konat mezi červnem 2022 a zářím 2023. Umělci budou zváni na rezidence na na základě zapojení do projektu – v rámci daného tématu zahradnictví připraví výtvarná díla na závěrečnou mezinárodní skupinovou výstavu. Každá rezidence bude probíhat 1 měsíc v Domě umění Ústí nad Labem. Kromě partnerské instituce z dárcovského státu požádal žadatel o organizační podporu při výběru umělců z jejich zemí na uměleckých rezidencích a mezinárodních skupinových výstavách v ČR následující instituce. (galerie Dowd - SUNY Cortland, Charkovská městská galerie, Kunst Meran Merano Arte, Museum of Fine Arts Split, PRECEDEE Hong Kong, Rotor Center for Contemporary Art v Grazu, Schafhof - Evropské centrum pro umění Horního Bavorska ve Freisingu a Trinity Session Johannesburg).

Kromě uměleckého výzkumu a praxe realizované umělcem během rezidence budou rezidence sloužit jako prostředek komunikace mezi zahraničními umělci účastnící se projektu a hlavním kurátorem projektu Michalem Kolečkem. Tato komunikace se stane důležitým zdrojem pro sdílení znalostí o tématech a výrobním procesu spojeném s realizací uměleckých děl i pro přípravu prezentace výsledků práce jednotlivých umělců na výstavě pořádané v Ústí nad Labem. Dům umění v Labem. Součástí každé rezidence bude také setkání českých umělců podílejících se na realizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru v Ústeckém kraji a zahraničního umělce absolvujícího rezidenční pobyt v ČR, což usnadní vzájemnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými umělci a intenzivní cirkulace myšlenek a podnětů spojených s projektovým tématem zahradničení nahlížené v širší metaforické rovině odkazující na problematiku angažovanosti komunity a environmentální odpovědnosti za trvale udržitelný rozvoj.

DVĚ REZIDENCE ČESKÝCH UMĚLCŮ V PARTNERSKÉ INSTITUCI NA ISLANDU

Dvě rezidence českých umělců pracujících na produkci uměleckých děl pro veřejný prostor ve Skaftfell Center for Visual Art na východním Islandu. Časové rámce těchto rezidencí budou vycházet z možností jak spolupracující islandské instituce, tak účastníků rezidence. Výběr umělců na jednotlivé rezidence bude záviset na konkrétním zaměření uměleckých projektů, které připravují. Tyto rezidence, které se budou konat v období od června 2022 do září 2023, budou důležitým nástrojem pro rozvoj kreativních konceptů jednotlivých umělců i celého projektu GARDENING OF SOUL: V PĚTI KAPITOLÁCH. Čeští umělci na rezidenčních pobytech budou pozváni k práci na případové studii v Seydisfjördur, která se točí kolem nedávných dramatických změn veřejného i soukromého otevřeného prostoru ve městě: v prosinci 2020 zasáhly tři velké sesuvy půdy malé město Seydisfjördur na východním Islandu, domov Skaftfell. Zatímco nikdo nebyl zraněn, čtrnáct domů bylo zničeno. Kvůli incidentu musí nyní magistrát výrazně přehodnotit uspořádání města a to, jak jsou rozmístěny obytné, průmyslové a rekreační oblasti. Krajina a městská krajina proto prochází vizuálně i strukturálně výraznými změnami. Skaftfell navrhuje pohlížet na toto rozsáhlé tvarování městských prostranství a hor obklopujících město jako na formu radikálního zahradnictví. Skaftfell by rád povzbudil umělce projektu, aby se po přírodní katastrofě vypořádali s výzvami, jak přetvořit pocit domova ve veřejném a soukromém prostoru. Umělci z České republiky budou pozváni, aby strávili čas ve Skaftfell jako rezidenční umělci (každý dva měsíce), aby prozkoumali kontext a vytvořili nová umělecká díla, která budou vystavena v Seydisfjördur a na mezinárodní skupinové výstavě v Ústí nad Labem. Dům umění spolu s uměleckými díly vytvořenými na společné téma místním umělcem.