Rytmy zahrady a zahradničení: zahrada z hlediska rytmické analýzy

Zahradu můžeme popisovat jako polyrytmický útvar, jako rytmické společenství, v němž se vzájemně protínají a společně rezonují rozmanité rytmické struktury, a to jak struktury cyklické, tak vibrační. Životní rytmy jednotlivých skupin organismů, sezónní rytmy, rytmus regenerace půdy a rytmy práce a údržby. V celku představuje zahrada vzorec uspořádání, který lze považovat za jeden z nejstarších kulturních vzorců vůbec. Jde o dynamickou strukturu, která harmonickým způsobem propojuje lidské jednání, aktivitu nelidských organismů a působení prostředí. Z hlediska rytmické analýzy je důležité srovnání zahradního uspořádání s urbánními formami organizace prostoru, a to s ohledem na problémy arytmie a eurytmie. Teritorialita zahrady se zásadně liší od teritoriality takových prostředí jako je rušná městská ulice, náměstí, nákupní středisko, továrna nebo dopravní uzel. Vstup zahradního vzorce do urbánního a industriálního prostředí znamená jeho oživení, zklidnění a osvěžení – od botanických zahrad, přes městské parky až po guerillové zahradničení. Zahrada má v těchto souvislostech sociální, estetický, kulturní, historický i politický rozměr.

Rhythms of Garden and Gardening: A Garden from the Perspective of Rhythmic Analysis

The garden can be described as a polyrhythmic formation, a rhythmic community in which diverse rhythmic structures, both cyclical and vibrational, intersect and resonate together. The life rhythms of different groups of organisms, the seasonal rhythms, the rhythms of soil regeneration and the rhythms of work and maintenance. Taken as a whole, the garden represents a pattern of organisation that can be considered one of the oldest cultural patterns ever. It is a dynamic structure that links human action, the activity of non-human organisms and the action of the environment in a harmonious way. From the point of view of rhythmic analysis, it is important to compare the garden layout with urban forms of spatial organization, taking in to account the problems of arrhythmia and eurhythmia. The territoriality of the garden is fundamentally different from the territoriality of such environments as a busy city street, a square, a shopping mall, a factory or a transport hub. From botanical gardens, to urban parks, to guerrilla gardening, the entry of the garden formula into urban and industrial environments means its enlivenment, calming and refreshing. In these contexts, the garden has social, aesthetic, cultural, historical and political dimensions.