Zahrada jako „skutečná“ utopie

Záměr „vytvořit” zahradu, kde porostou místní rostliny vybrané pro své světlocitlivé složení, je součástí výzkumu starého antotypového procesu. Jedná se o cenově dostupnou a ekologickou alternativu výroby fotografické emulze. Tato zahrada již může existovat nebo si ji lze představit v městských prolukách, opuštěném lomu, na poli. Přednáška se bude zabývat příklady, jak si lze přivlastnit prostor, a aktuálními otázkami umělecké praxe.

The Garden as a "Real" Utopia

The intention to "create" a garden where local plants chosen for their photosensitive composition grow is part of the research into the old Anthotype process. It is an affordable and environmentally-friendly alternative to make photographic emulsion. This garden may already exist or could be imagined in the urban interstices, an abandonned quarry, field. This talk will look at examples of how spaces can be appropriated and the current issues of an artistic practice.