Zahradničení čeho? Hra, přátelství, výzkum nebo umění (s díly Paula Chaneyho)

Rostliny, ekologie, péče, permakultura a zahradničení jsou příbuznými strategiemi či tématy, které mají v umění čím dál větší prostor. Na jaké otázky nebo výzvy tak zahradničení může dávat odpověď? Jaké jsou problémy současného českého i globálního umění perspektivou práce s místem, materiálem a organismy? Nejde o odpovědi až příliš univerzální, přímočaré a abstraktní? Jaké odpovědi vůbec umění může poskytovat? A není východisko spíše v odpo-vědnosti [response-ability]? A lze chápat herní média jako zahradničení?

Gardening What? Gaming, Friendship, Research or Art (with the works by Paul Chaney)

Plants, ecology, care, permaculture and gardening are all related strategies or themes that have an increasing presence in art. What questions or challenges can gardening thus provide answers to? What are the problems of contemporary Czech and global art from the perspective of working with place, material and organisms? Are the answers too universal, straightforward and abstract? What answers can art provide at all? And isn't the starting point rather in [response-ability]? And can Game Media be understood as gardening?