Zahrada jako Péče

Zahrada jako metafora uměleckého útočiště, kde se tvoří cenné a vzájemné vztahy pro mnoho druhů zároveň – z rostlinného, živočišného a lidského světa. Dobrá péče a obhospodařování pojí společnost dohromady a vytváří všechny důležité aspekty pro její existenci. Pečovat o „zahradu“ přirozeným a respektujícím způsobem znamená usilovat o lepší vytvoření podmínek pro Zemi. Na příkladu současných umělců a umělkyň představím, že péče o vztahy je dlouhodobé a celoroční zodpovědné kreativní poslání, na kterém pracujeme právě tak, jako na „umělecké“ zahradě.

Garden as Care

The garden as a metaphor of an artistic refuge where valuable and reciprocal relationships are created for many species at once - from the world of plants, animals and humans. Good care and management brings society together and creates all the important aspects for its existence. Caring for the "garden" in a natural and respectful way means trying to create better conditions for the Earth. Using the example of contemporary artists, I will present that nurturing relationships is a long-term and year-round responsible creative mission that we work on just as like an "artistic" garden.