Veřejný prostor jako místo k edukaci

Město Most je specifickým místem, které bylo vybudováno takzvaně na zelené louce v šedesátých až osmdesátých letech minulého století. Historie původního města Mostu byla ukončena těžbou uhlí a nahrazena érou budování naprosto nového, v té době moderního, místa, s představou, že v něm bude žít 100 tisíc obyvatel.

Budova naší školy se nachází na okraji města v příjemném prostředí parku a vznikla jako druhá budova Základní umělecké školy v Mostě se zázemím pro výtvarný, taneční a literárně dramatický obor.

Kromě klasické výuky se můžeme opřít o specifičnost Mostu, kde chybí širší historie, a v dětech pěstovat vztah k místu, ve kterém žijí. Poznávání a porozumění městu skrze výtvarné aktivity se tak děje nejen v prostorách školy, ale také ve veřejném prostoru pomocí architektonického festivalu pro děti s názvem Děti budí město.

Public Space as a Site for Education

The town of Most is a specific place, which was built on a green field in the 1960s to 1980s. The history of the original town of Most was terminated by coal mining and replaced by the era of building a completely new, at that time, modern town, ideally planned for 100,000 inhabitants.

Our school building is located on the outskirts of the city in a pleasant park setting and was built as the second building of the Most Elementary School of Art with facilities for art, dance and literature and drama.

In addition to classical teaching, we can thematically draw on the specificity of Most, which lacks a broader history, and cultivate in the children a relationship with the place in which they live. Thus, getting to know and understand the city through art activities happens not only in the school premises, but also in the public space through an architectural festival for children called Children Wake the City.