Instituce pečující o osoby s Alzheimerovou demencí a dalšími typy demencí

Služby Domova Velké Březno jsou zaměřeny na postižení komplexní problematiky stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence. Posláním je poskytování sociálních a ošetřovatelských služeb, zajištění důstojného a bezpečného prostředí a podpora stávající soběstačnosti našich klientek a klientů. Poskytujeme služby především těm seniorkám a seniorům, kteří vzhledem ke zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou tak žít ve svém přirozeném prostředí.

The Institution Caring for People with Alzheimer's Dementia and Other Types of Dementia

The services of the Velké Březno Home (Domov Velké Březno) are focused on the complex issues of ageing, Alzheimer's disease or other dementia syndromes. Our mission is to provide social and nursing services, ensure a dignified and safe environment, and support the current self-sufficiency of our clients. We offer services primarily to those seniors who, due to their health and social situation, are dependent on the assistance of another person and thus cannot live in their natural environment.