Park jako obraz moci

Politika re-prezentace založená na zdvojení, které je prezentováno skrze mocenskou clonu, tak jak jí charakterizuje Louis Marin, je vnímatelná i v obrazech moci ve veřejném prostoru. Tímto zmíněným prostorem, v rámci „re-prezentace“, je i park a les. Právě toto pole tradičně chápeme nejen ve smyslu scény jako modelu „skutečnost“, ale i v podobě symbolického útvaru, a to půdorysu či mapy.

Park as an Image of Power

The politics of re-presentation based on the doubling that is presented through the signs of power, as Louis Marin characterizes it, is also perceptible in the images of power in public space. This said space, within the framework of "re-presentation", includes the park and the forest. It is this field that we traditionally understand not only in the sense of a scene as a model of "reality", but also in the form of a symbolic formation, namely a ground plan or a map.