Stromy, krajina, paměť, identita

Příspěvek seznamuje se čtyřicetiletým konceptem sázení stromů v okolí rodné obce autorky, jehož strukturu tvoří široké spektrum důvodů, expresí a potřeba zdůvodňovat a kotvit jeho provádění hned v několika oblastech. Očekávatelným oborem je jistě krajinotvorba a environmentální aspekty, ale mnohaletý projekt má i své vrstvy historické, filosofické a sociologické, protože se jedná o mnohakilometrový veřejný prostor, kde se protínají cíle a plánování mnoha dalších veřejných činností a systémových společenských pravidel. Řady a aleje stromů, obnova historických míst a cest se setkávají v performativním aktu s filosofickými kategoriemi autentického osobního a časovaného a s nadosobním systémem společně sdílených hodnot.

Trees, Landscape, Memory, Identity

The presentation introduces the forty-year concept of planting trees in the vicinity of the author's hometown, the structure of which consists of a wide spectrum of reasons, expressions and the need to justify and anchor its implementation in several areas. The expected field is certainly landscape design and environmental aspects, but the multi-year project also has its historical, philosophical and sociological layers, because it is a multi-kilometer public space where the goals and planning of many other public activities and systemic social rules intersect. Rows and avenues of trees, the restoration of historical places and roads meet in a performative act with the philosophical categories of authentic personal and temporal and with a suprapersonal system of jointly shared values.