Sympozium v zahradách

Zahrada je soukromá malá krajina, kde sami tvoříme její podobu. Umělecké symposium reflektuje specifický prostor, v soukromém prostoru vytváří umění veřejné. Venkovský prostor ve změněné roli. Kontinuální setkávání uměleckých myšlenek, směrů. Umělecké centrum jako součást privátních domů, či venkova. Komunita, kontinuita, udržitelnost uměleckých intervencí, rodina. Löblhof symposium v Zahradách.

Symposium in the Gardens

The garden is a private little landscape where we ourselves create its shape. An art symposium reflects a specific space, in a private space it creates public art. Rural space in a changed role. Continuous meeting of artistic ideas, directions. Art center as part of private houses or rural areas. Community, continuity, sustainability of artistic interventions, family. Löblhof symposium in the Gardens.