Zahrady budoucnosti

Záhrady možno vnímať ako symbolickú, človekom ovládanú prírodu. Dnes vieme, že sme stratili nielen čiastočnú kontrolu nad prírodou, ale aj ilúziu tejto kontroly. Musíme úplne inak uvažovať o prírode a o sebe v kontexte prírody, ale aj o tom, ako môžeme v takýchto podmienkach prežiť.

Ako máme za týchto okolností premýšľať o záhradách budúcnosti?

The Gardens of the Future

Gardens can be seen as symbolic, human-controlled nature.  We now know that we have lost not only partial control over nature, but also the illusion of that control. We need to think very differently about nature and ourselves in the context of nature, but also about how we can survive in such circumstances.

How do we have to think about the gardens of the future in these circumstances?