News

GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION

Dům umění Ústí nad Labem
Zahájení výstavy: 7. prosince, 2022
Výstava proběhne ve dnech: 8. prosince 2022–11. února, 2023

Výstava GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION je prvním veřejným výstupem dlouhodobého projektu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který je zaměřen na problematiku umělecké reflexe fenoménu zahrady a zahradničení chápanou v širších sociálních, ekonomických, environmentálních a kulturních souvislostech. Tento projekt nazvaný GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS je postupně budován ve spolupráci s celou řadou místních i zahraničních partnerů a jeho základní myšlenkou je posilování spolupráce mezi umělci, uměleckými institucemi a místními komunitami, a to formou společně realizovaných uměleckých děl využívajících různých prostředků uměleckého výzkumu, participativní práce a site-specifických intervencí. Obsahovým centrem celého projektu je přitom téma zahradničení pojímané z metaforické perspektivy jako činnost určovaná odhodláním jedince zvelebovat a sdílet určitý prostor a zároveň tento prostor využívat k zajištění socio-kulturních i existenčních potřeb. Z této perspektivy je přitom zřejmé, že ačkoli se fenomén zahradničení v různých společenských a klimatických podmínkách přirozeně mění, vždy má obrovský potenciál posilovat spolupráci, komunikaci a sdílenou produkci, která je životně spjata s okolním přírodním prostředím a společnou účelnou činností konkrétní komunity.

Úvodní výstup z tohoto projektu – výstava GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION – je koncipován jako představení různých způsobů umělecké práce využívajících strategií spojených s problematikou zahrady, přičemž na výběru participujících umělkyň a umělců i konkrétních uměleckých děl spolupracoval Dům umění Ústí nad Labem s devíti na projektu kolaborujícími uměleckými institucemi z Hongkongu, Chorvatska, Itálie, Islandu, Jihoafrické republiky, Německa, Rakouska, Ukrajiny a USA. Výstava sleduje aktuální téma zahradničení související s rozvojem komunit a společnosti jako celku, a to ve zcela odlišných, avšak globálně propojených souvislostech daných místními geografickými, přírodními, historickými, sociálními a kulturními aspekty. Toto téma přitom uchopuje aktivistickými prostředky, které mají potenciál aktivizovat komunity a jednotlivá prostředí prostřednictvím participativních a site-specific metod umělecké práce ve veřejném prostoru s cílem zvýšit kvalitu života v těchto komunitách a otevřít prostor pro celospolečenskou diskusi o environmentálních otázkách a aspektech udržitelného rozvoje. Na výstavě se představují díla realizovaná v období několika posledních let ve velice různorodých kontextech, odlišných typech veřejného prostoru a při využití specifických uměleckých strategií. Tematizace zahrady a zahradničení se přitom v těchto dílech projevuje v podobě důrazu položeného jak na environmentální aspekty, tak na aspekty spojené s akcentací komunitní práce či širších sociálních či kulturních souvislostí. Koncepce výstavní prezentace se přitom soustředí na využívání širokého spektra dokumentačních nástrojů, které umožňují prostředkovat původně ve veřejném prostoru realizovaná díla návštěvníkům galerijního prostředí.

Výstava GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION v Domě umění Ústí nad Labem představuje příběhy uměleckých děl vyrůstajících a pevně spojených s problematikou péče o vlastní okolí či komunitu, s touhou zvelebovat a budovat zahrady chápané jako místa společné zodpovědnosti, s odhodláním transformovat zanedbané a skomírající na prospívající a udržitelné. Téma této výstavy i celého projektu bylo přitom zvoleno v souvislosti s posilováním nové vize našeho regionu – Ústeckého kraje –, který byl v minulosti k prosperující a povznášející zahradě nezřídka přirovnáván a po devastujícím období průmyslové a sociální exploatace opět hledá cesty, jak se společně sdílenou a udržovanou zahradou nabízející smysl vlastní existence opět stát.

Michal Koleček
Kurátor výstavy