Evoluční zahrady a performativní habitaty: funkčnost a zamyšlení

Moje Evoluční zahrady fungují jako živá veřejná umělecká díla, v nichž společně rostou divoké druhy a kultivary a která stírají hranici mezi zemědělskými pozemky, nezkrotnou půdou a městskou zelení. Díky integrativnímu přístupu jsem vytvořila interdisciplinární proces nazvaný performativní stanoviště, a to etablováním a rozvíjením asociací mezi specifickými kulturními, ekonomickými, ekologickými a antropologickými aspekty. Během tohoto procesu jsou postupně opouštěny typické cíle výtvarné produkce, přičemž důraz je kladen na zhodnocování nehmotného dědictví a ochranu společného.

Evolutionary Gardens and Performative Habitats: Functionality and Contemplation

My Evolutionary gardens function as living public art works where wild species and cultivars grow together, fading the demarcation line between sites for agriculture, untamed soil, and urban green areas. With an integrative approach, I created an interdisciplinary process called performative habitats, by making associations between specific cultural, economic, ecologic and anthropological aspects. During the process the typical aims of fine art production are progressively left behind, giving space to valorisation of immaterial heritage and protection of commons.