Partyzánky s motyčkou: spontánní zahradničení ve veřejném prostoru (vycházkový okruh a zvukový průvodce)

Umělecká lokální historie netradičního pouličního zahradničení – audio procházka Brnem

Mapa lokality dvanácti vybraných brněnských lokalit je výsledkem kombinace uměleckého a antropologického pohledu zkoumajícího různé formáty proměny, využití a sdílení veřejného prostoru formou zahradnických či podobných intervencí. Autorky zachycují různorodé motivace zahradnických intervencí, přičemž některé vstupy jsou jimi realizovány. Ve výsadbách, které pozorují, lze vysledovat motivy hravosti, snahu zpříjemnit prostředí, vypěstovat zeleninu, bylinky, ovoce nebo motivy citové vazby ke konkrétním rostlinám.

Lucia Bergamaschi, Anastasia Blochina, Hana Drštičková, Kateřina Konvalinová, Nela Maruškevičová, Barbora Lungová; grafika a mapy Iva Balcaříková; fotodokumentace Polina Davydenko a Lucia Bergamaschi; zvuková postprodukce Filip Dušek.

Projekt byl součástí Specifického vysokoškolského výzkumu FaVU VUT v Brně v roce 2023 (FaVU-S-23-8441).

Partisans with a Hoe: Spontaneous Gardening in Public Space (walking tour and audio guide)

An artistic local history of non-traditional street gardening – an audio walking tour of Brno

The site map of twelve selected locations in Brno is the result of a combination of artistic and anthropological perspectives exploring different formats of transformation, use and sharing of public space in the form of gardening or similar interventions. The authors capture the diverse motivations of horticultural interventionists, with some of the inputs being implemented by them. In the plantings they observe, one can trace motives of playfulness, the desire to make the environment more pleasant, to produce vegetables, herbs, fruits, or motives of emotional attachment to specific plants.

Lucia Bergamaschi, Anastasia Blochina, Hana Drštičková, Kateřina Konvalinová, Nela Maruškevičová, Barbora Lungová; graphics and maps by Iva Balcaříková; photo documentation by Polina Davydenko and Lucia Bergamaschi; sound post-production by Filip Dušek.

The project was part of the Specific Undergraduate Research Programme of FaVU BUT in 2023 (FaVU-S-23-8441).