Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, S.F.I.

Základní umělecká škola Most je nezisková příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Most, která je součástí státního školství.

Škola vyvíjí činnost v oblasti výtvarné výchovy se zvláštním zaměřením na výtvarné umění, tanec a literárně dramatický obor pro děti a mládež ve věku od pěti do osmnácti let. Kromě vzdělávacích aktivit škola pořádá také řadu různorodých výtvarných programů, na kterých prezentuje výsledky tvůrčí činnosti svých žáků. Patří mezi ně například pravidelné výstavy prací studentů konané ve vlastní výstavní síni školy. Součástí vernisáží spojených s těmito přehlídkami jsou vystoupení školních tanečních a literárně dramatických kroužků. Ke konci školního roku se vždy koná taneční večer, na kterém mají žáci školy příležitost ukázat, co se naučili. Tyto akce jsou otevřené nejen pro rodiče, ale i pro širokou veřejnost. Studenti školy se také účastní mnoha výtvarných, tanečních a literárně dramatických soutěží v České republice i v zahraničí a často na nich získávají ocenění. Škola již více než deset let pěstuje zahraniční spolupráci s Volkskunstschule (Lidová škola umění) v německém Oederanu. Tato spolupráce probíhá formou společných tvůrčích dílen, jejichž výstupy jsou prezentovány jak v Německu, tak v České republice. Škola navíc každoročně pořádá řadu aktivit ve veřejném prostoru v Mostě. Mezi příklady patří architektonický festival pro děti („Děti budí mesto“), který je zaměřený na podporu pozitivního vnímání veřejného prostoru v místě, kde žijeme, nebo veřejný happening „ZUŠ OPEN“.

Navzdory četným úspěchům, kterých naši studenti dosáhli na soutěžích a při veřejných uměleckých prezentacích, je komplexní rozvoj tvůrčích dovedností a umělecké citlivosti u mladých lidí i nadále hlavním zdrojem společné práce.


Člověk v tísni

Organizace Člověk v tísni byla založena v roce 1992 skupinou českých válečných zpravodajů, kteří se nespokojili s pouhým předáváním informací o probíhajících konfliktech a začali také poskytovat pomoc.

Postupně se etablovala jako profesionální humanitární organizace, která se snaží poskytovat pomoc v problémových regionech a podporovat dodržování lidských práv po celém světě. Člověk v tísni se za pětadvacet let své existence stal jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Kromě poskytování humanitární pomoci a prosazování lidských práv se nyní zaměřuje i na vzdělávání a pomáhá lidem žijícím v sociálním vyloučení.

Jsme nevládní nezisková organizace založená na ideálech humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě by měli mít právo rozhodovat o svém životě a sdílet práva vyjádřená ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Usilujeme o společnost, která je otevřená, informovaná, angažovaná a zodpovědná s ohledem na problémy doma i ve světě. Chceme se aktivně podílet na utváření společnosti, kde kulturní, etnické, rasové a jiné rozdíly jsou spíše zdrojem obohacení než konfliktu. Člověk v tísni v Ústí nad Labem začal nabízet pomoc sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v roce 1999. Od té doby poskytujeme sociální poradenství a vzdělávací služby lidem ve znevýhodněných lokalitách. Kromě přímé pomoci konkrétním lidem se dlouhodobě věnujeme i analytické činnosti, zejména v oblasti dluhů.

V současné době provozujeme dva nízkoprahové kluby (Mixér v Předlicích a Nový svět v Matiční), služby pro děti a mládež (včetně dvou předškolních klubů: Stonožka v Mojžíři a Stromeček v Předlicích), doučování a kariérové ​​poradenství. Poskytujeme konzultace i dospělým. Jednotlivcům i celým rodinám, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci a nezvládají to sami, nabízíme různé druhy sociálních služeb (terénní sociální práce, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi). Kromě okamžité pomoci mají tyto služby za cíl zajistit, aby naše podpora vedla k získání potřebných znalostí a dovedností. To vše zajišťujeme v sociálně vyloučených lokalitách v Ústí nad Labem – Předlicích, Krásném Březně a Mojžíři.


Skaftfell Myndlistarmidstöd Austurlands

Skaftfell slouží jako regionální centrum vizuálního umění pro východní Island a věnuje se prezentaci a šíření současného umění na mezinárodní úrovni. Dohlíží na nabitý výstavní, vzdělávací a pobytový program po celý rok.

Skaftfell, pojmenovaný po impozantním dřevěném domě, ve kterém se nachází, zahrnuje galerii, bistro, byt umělce, knihkupectví a uměleckou knihovnu.

Třípatrový dům byl postaven v roce 1907. Další rezidenční byty, ateliéry a kanceláře jsou umístěny ve třech dalších historických domech ve městě. Umělecké centrum bylo založeno v roce 1998 na památku švýcarského umělce Dietera Rotha, který žil a pracoval v Seydisfjördur po dlouhou dobu mezi lety 1991 a 1998 a měl silný vliv na kulturní život města, který trvá dodnes. Jako místo setkávání umělců a široké veřejnosti si Skaftfell klade za cíl zpřístupnit a zpřístupnit zkušenosti současného umění, stejně jako zajímavé a rozpínavé pro mysl. V rámci regionu hraje Skaftfell důležitou roli jako místo pro zkušené i začínající umělce z Islandu i ze zahraničí a jako poskytovatel a propagátor vysoce kvalitního uměleckého vzdělávání pro všechny věkové skupiny.

V roce 2013 obdržel Skaftfell cenu Eyrarrósin za vynikající kulturní práci ve venkovské oblasti. Centrum v současné době spoluřídí Hanna Christel Sigurkarlsdóttir (spoluředitelka a manažerka vzdělávání) a Julia Martin (spoluředitelka, rezidenční a projektová manažerka), které jednají ve shodě s pěti členy představenstva Skaftfell. Skaftfell je nezávislá nezisková organizace. Skaftfell každoročně pořádá čtyři až pět výstav v hlavní galerii a kolem patnácti akcí a kratších výstav na dalších místech po celém městě. Centrum každoročně hostí patnáct až dvacet rezidenčních umělců.

V posledních letech se centrum zapojilo do několika mezinárodních projektů a spoluprací, např. Frontiers of Solitude (projekt EEA, 2015–2016), Frontiers in Retreat (projekt EEA, 2013–2018), Climbing Invisible Structures (projekt EEA, 2015–2017), Transfer North (projekt Nordic Culture Point, 2016–2017) a Artists as Agents of Institutional Exchange (projekt EEA, 2015–16). V současné době se Skaftfell účastní tříletého mezinárodního projektu Nordic Alliance of Artist Residencies for Climate Action (NAARCA), který byl zahájen v listopadu 2021.


Domov Velké Březno

Domov Velké Březno je nezisková příspěvková organizace zřízená statutárním městem Ústí nad Labem, která poskytuje pobytové sociální služby formou Domova zvláštní péče.

Cílovou skupinou služeb Domova zvláštní péče jsou jedinci starší 45 let, kteří mají stařeckou demenci, Alzheimerovu chorobu nebo jiný typ demence, mají sníženou soběstačnost z důvodu nemoci a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc někoho jiného člověka při všech každodenních činnostech. Služba je poskytována mužům a ženám. Domov Velké Březno tvoří komplex tří pavilonů. Nachází se přímo u historického zámku, který je památkově chráněný a donedávna byl ve vlastnictví litoměřické římskokatolické diecéze. V současné době je v soukromém vlastnictví. S touto budovou je spojena dlouhá tradice péče o seniory a nemocné.


Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem

Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem bylo založeno v roce 1999. Cílem organizace je podporovat, rozvíjet a profesionalizovat dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum za více než 20 let svého působení v Ústeckém kraji pružně reaguje na aktuální potřeby komunity a propojuje dva „světy“ – první tvoří dobrovolníci, kteří přispívají svým časem, zkušenostmi a kompetencemi a druhým je svět potřebných, kteří potřebují pomoc dobrovolníků.

Ústecký kraj je jedním ze tří strukturálně postižených krajů v České republice. Nejnižší vzdělání, nejvyšší nezaměstnanost, odliv inteligence a krátká délka života jsou signály regionu, který skutečně potřebuje komplexní ekonomickou a sociální transformaci. Celé město Ústí nad Labem (96 000 obyvatel) je označeno jako sociálně vyloučená lokalita a potřebuje vysokou podporu. V roce 2019 Dobrovolnické centrum přímo koordinovalo 408 dobrovolníků, kteří pro komunitu odpracovali 29 833 hodin. Pro veřejnost bylo uspořádáno 58 akcí. V roce 2020, v době pandemie Covid-19, začala mimořádná a intenzivní pomoc – zřídili jsme Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci pro Ústecký kraj: zapojilo se 739 dobrovolníků a odpracovalo 28 476 hodin. Dobrovolníci nakupovali pro seniory, rozváželi léky, venčili psy, pomáhali v nemocnicích a domovech pro seniory. Dobrovolnické centrum je součástí krizového štábu v kraji.

Dobrovolnické centrum je také členem VOLONTEUROPE – ředitelka Lenka Vonka Černá je členkou představenstva a zastupuje hlas dobrovolnictví v zemích bývalého východního bloku. Kompetencemi a základními hodnotami Dobrovolnického centra jsou: vyhledávat, školit a zapojovat dobrovolníky v nemocnicích; pomáhat dětem a mládeži v kultuře (muzeum, knihovna) a ve sportu. Získali jsme první zkušenosti, jak školit dobrovolníky s mentálním postižením, a formulovali tipy a doporučení pro inkluzivní školení dobrovolníků. Digitalizace dobrovolnictví je novým fenoménem pandemií a naučila nás využívat distanční vzdělávání pro trenéry dobrovolníků. Nyní vyvíjíme interaktivní digitální metody a zahajujeme transformaci řízení digitálního dobrovolnictví. Udržitelný rozvoj a SDGs jsou propojeny s dobrovolnictvím díky mentorské podpoře pražské kanceláře OSN. I během pandemie pokračujeme v rozvoji přeshraničního dobrovolnictví v Německu a vysíláme české dobrovolníky do zahraničí; nyní pracujeme na obnovení akreditace. Dobrovolnictví je náš svět. Jsme součástí Komunitního plánování města Ústí nad Labem a dobrovolnictví je průřezovým cílem pro všechny skupiny lidí: lidi s mentálním postižením, seniory, handicapované lidi nebo rodiny.


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) je moderním vědeckým, vzdělávacím a kulturním centrem v Ústeckém kraji v České republice.

S hrdostí se hlásíme k městu Ústí nad Labem a významně přispíváme k rozvoji regionu. UJEP byla založena v roce 1991 a dnes je zastřešující institucí pro osm fakult: Fakultu umění a designu, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta životního prostředí, Fakulta zdravotnických studií, Fakulta strojní, Přírodovědecká fakulta a Fakulta sociálních a ekonomických studií. Máme více než 8 000 studentů a přibližně 900 zaměstnanců.

Hlavním žadatelem tohoto projektu je Fakulta umění a designu UJEP (www.fud.ujep.cz). Fakultu umění a designu považujeme za uměleckou a designovou školu, která s respektem pohlíží na dějiny umění, filozofii a vědu jako na tradiční akademické hodnoty, které je třeba energicky rozvíjet a využívat k vytváření inovativních uměleckých a teoretických názorů a zároveň řešit současné společenské a kulturní výzvy. Usilujeme o zachování a rozvoj tradičních řemeslných a uměleckých technik a zároveň hledáme způsoby, jak zkoumat nové technologie využívající možností umělecké tvorby nejen pro osobní reflexi, ale také se podílet na identifikaci současných trendů na základě vědeckých poznatků a utváření současná tzv. umělecká komunita.

Věříme, že umění může – a mělo by – inspirativně formovat představivost a bohatství života v tradičním estetickém smyslu i na vědecké a technologické úrovni. Věříme, že současné umění a design mají dostatek energie ke zvýšení úrovně sociální interakce a životního prostředí. Pro studenty a pedagogy vytváříme a podporujeme mezinárodní prostředí prostřednictvím zahraničních stáží, výměnných programů, workshopů a výstav.

Fakulta umění a designu zřídila v roce 2016 Dům umění Ústí nad Labem jako výstavní instituci a průběžně organizuje jeho program. Výstavní a výzkumná činnost Domu umění významně přispívá k prezentaci široké škály současných vizuálních kulturních forem. Dům umění se snaží sloužit jako brána k dynamickým strukturám současného umění a otevírá se rozmanitým podnětům mezinárodní umělecké scény. Výstavní koncepce je zaměřena na prezentaci významných umělců a klíčových uměleckých směrů a témat, která v současnosti utváří středoevropské umění. Program této instituce spojuje umělecké, výzkumné, vzdělávací a publikační aktivity, které jsou důsledně realizovány v mezinárodním kontextu a ve spolupráci s řadou partnerů.

Mezi hlavní cíle Domu umění patří profesionální produkce a prezentace aktuálních uměleckých výstupů; podpora úsilí o mezinárodní spolupráci prostřednictvím organizování společných výstavních projektů; a tvůrčí výzkum v oblasti současného umění realizovaný ve spolupráci s institucemi vyššího vzdělávání podobného zaměření. Dům umění spolupracuje na jednotlivých výstavních projektech s kurátory, kteří zastupují místní odborná pracoviště, i s partnerskými institucemi, především mezinárodními, a pozvanými kurátory na volné noze. Galerie každoročně připravuje kolem 10 výstavních projektů (více na www.duul.cz).